Hasta Aydınlatma Metni

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Dr. Mehmet GENCER Muayenehanesi Hasta Aydınlatma Metni

Dr. Mehmet GENCER Muayenehanesi olarak hastalarımızın ve hizmet verdiğimiz kişilerin kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Muayenehanemiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmakta, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.      Veri Sorumlusu

Muayenehanemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işlemektedir.

Veri Sorumlusu: Dr. Mehmet GENCER

Adres:  Halaskargazi mah, Vali Konağı Cd. Emir Apt. No29/5 D:Apt. Kat:4, 34371 Şişli/İstanbul

Telefon: +90 553 789 22 23

Mail adresi: info@drmehmetgencer.com

2.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İş süreçleri ve muayenehane faaliyetleri kapsamında sizlerden topladığımız kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, reçete işlem ve rapor işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz;

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

amaçlarıyla muayenehanemiz tarafından işlenir.

3.      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılıyor

 

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor: 

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

4.      Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; otomatik, kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ve elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla yasal yollardan elde edilmektedir. Bizzat sizlerden ve yetkili kurum ve kuruluşların fiziki ve elektronik sistemlerinden topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve aşağıda sıralı hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (6698 sayılı Kanun m. 5/2-a),
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-c),
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-ç),
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-f),
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan muayenehanemiz tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenir. (6698 sayılı Kanun m. 6/3).

İşlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.      İlgili Kişinin Hakları

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da muayenehanemize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak info@drmehmetgencer.com mail adresimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna muayenehanemizden ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

X